Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00€ 0

Všeobecné obchodné podmienky 

 1. Základné ustanovenia

I.I            Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP“) uvedené nižšie upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Martin Babčan, so sídlom: Ottlýkovská 396/36, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 52611281, registrácia: Okresný úrad Žilina, č. živnostenského registra 580-66268, a kupujúcimi, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke www.techessence.sk (ďalej len “e-shop“).

I.II          Poskytovateľom služieb na e-shope je Martin Babčan, so sídlom: Ottlýkovská 396/36, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 52611281 (ďalej len “Predávajúci“).

I.III         Usporiadateľ je osoba, ktorá organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, a to predovšetkým hudobného zamerania. Pre potreby týchto VOP je usporiadateľom Predávajúci.

I.IV         Kupujúci je fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá prejavila záujem nakupovať alebo nakupuje tovar a služby z ponuky e-shopu. 

V zmysle týchto VOP sa v špecifických prípadoch Zákazníkom rozumie aj tretia osoba, ktorú kupujúci v objednávke určí na prevzatie zakúpeného tovaru. Takéto určenie tretej osoby sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru (ďalej len “Zákazník“).

I.V          Prepravca je zazmluvnený dodávateľ tovaru, ktorý pre Predávajúceho zabezpečuje dopravu objednaného tovaru z ponuky e-shopu (ďalej len “prepravca“).

I.VI         Tovar je výrobok, ktorý je Predávajúcim určený na predaj Zákazníkovi prostredníctvom e-shopu, a to predovšetkým produkt z oblasti textilného priemyslu a doplnkového sortimentu.

I.VII       Elektronický obsah sú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, a to predovšetkým vstupenka na podujatia organizované Predávajúcim (ďalej len “vstupenka“).

I.VIII      Odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Zákazníkovi, špecifikáciu objednaného tovaru alebo vstupenky, cenu tovaru alebo vstupenky, spôsob platby, informácie o doručení objednaného tovaru, ktorý je spracovaný obchodným systémom Predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“).

I.IX         Vybavením objednávky pri nákupe tovaru sa rozumie jeho odovzdanie na prepravu. Vybavením objednávky pri nákupe vstupenky sa rozumie jej odoslanie na e-mail Zákazníka, ktorý uviedol v objednávke.

I.X          Kontaktnými údajmi Predávajúceho sú e-mailová adresa objednavky@techessence.sk (pre nákup vstupeniek), shop@techessence.sk (pre nákup tovaru) a tel.č.: +421 949 819 436.

 1. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy 

II.I          Kúpa tovaru a vstupeniek je možná iba prostredníctvom e-shopu. 

II.II         Zákazník a Predávajúci spoločne uzatvárajú zmluvu na základe návrhu objednávky, ktorý Zákazník odošle Predávajúcemu prostredníctvom e-shopu.

II.III        Pre vytvorenie návrhu objednávky je potrebné, aby si Zákazník na e-shope vybral tovar alebo vstupenku, ktorú si praje objednať a klikol na funkciu “kúpiť“ uvedenú pri vybranom tovare alebo vstupenke. Následne prejde do zoznamu vybraného tovaru presunom kurzora a kliknutím na obrázok košíka v pravom hornom rohu e-shopu.

Následne si Zákazník zvolí množstvo tovaru, ktoré si praje objednať a vyberie si spôsob doručenia tovaru (táto možnosť je dostupná iba pri nákupe tovaru). Zákazník následne klikne na funkciu “skontrolovať a objednať“. V nadchádzajúcom kroku Zákazník vyplní svoje kontaktné údaje a potvrdí spôsob platby. Následne svoju voľbu odsúhlasí kliknutím na funkciu “objednať s povinnosťou platby“.

II.IV       V prípade, že si Zákazník pri vyhotovení objednávky praje uviesť špecifickú požiadavku, napíše ju pred odoslaním objednávky pod funkciu “poznámky k objednávke“ a uvedie svoju požiadavku v nato určenom okne. Ak si Zákazník nie je istý, že predávajúci jeho požiadavku bude môcť zapracovať do objednávky, môže Predávajúceho kontaktovať podľa ustanovenia I.X.

II.V         Po spracovaní objednávky bude Zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bezprostredne doručené potvrdenie o jej prijatí, ktoré bude obsahovať informácie o objednávke, prípadne iné doplňujúce alebo inak užitočné informácie pre Zákazníka.

Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Zákazníka o prijatí jeho objednávky Predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky, ktoré Zákazník dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Pri nákupe tovaru bude záväzné akceptovanie objednávky vykonané prostredníctvom e-mailu do 72 hodín od potvrdenia objednávky. Pri nákupe vstupenky bude záväzné akceptovanie objednávky vykonané prostredníctvom e-mailu do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany Predávajúceho dochádza k uzavretiu zmluvy.

III. Dodacie podmienky 

III.I         Tovar sa doručuje na území Slovenskej a Českej republiky.

III.II        Vstupenka sa doručuje výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to bezodkladne na e-shope po úhrade kúpnej ceny. Následne do 24 hodín od okamihu platby je vstupenka doručená aj na e-mail Zákazníka.

III.III      Predávajúci sa zaväzuje, že tovar alebo vstupenku dodá Zákazníkovi v požadovanom množstve, bez vád a v termíne dohodnutom v objednávke.

III.IV      Miestom dodania pri objednaní tovaru je adresa, ktorú Zákazník uviedol vo svojej objednávke.

III.V       O odovzdaní tovaru prepravcovi Predávajúci informuje Zákazníka prostredníctvom e-mailu. O následnom doručení bude informovať Zákazníka prepravca.

III.VI      Predávajúci vybavuje objednávky v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 72 hodín od potvrdenia objednávky pri nákupe tovaru a do 24 hodín od potvrdenia objednávky pri nákupe vstupenky.

III.VII     V prípade, že Predávajúci nebude vedieť doručiť tovar v stanovenej lehote, určí primeranú dodaciu lehotu. O predĺžení dodacej lehoty bude predávajúci bezodkladne informovať Zákazníka a oznámi mu predpokladaný termín dodania.

III. VIII  Zákazník je povinný prevziať tovar riadne a včas osobne, prípadne podľa ustanovenia I.IV            týchto VOP.

III.IX      Zákazník je oprávnený skontrolovať tovar pri doručení a pri preberaní tovaru upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Zákazník má v takom prípade právo odmietnuť prevzatie tovaru. O poškodení tovaru je prepravca povinný vyhotoviť zápis za prítomnosti a na žiadosť Zákazníka.

III.X        Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru alebo vstupenky zavinenú nesprávne udanou adresou Zákazníkom alebo v prípade tovaru chybou na strane prepravcu.

 1. Platobné podmienky a kúpna cena 

IV.I         Predávajúci má právo od Zákazníka na úplné zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar alebo vstupenku.

IV.II       Zákazník je povinný Zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v jej celkovej výške.

IV.III      Platbu za nákup tovarov alebo vstupenky Zákazník realizuje výhradne elektronickými prostriedkami prostredníctvom platobnej brány STRIPE.

IV.IV      Cena je vždy uvedená v jej konečnej podobe pri popise tovaru alebo vstupenky na e-shope. Prípadné náklady na prepravu budú vyčíslené a zúčtované na konci objednávky. Ceny sú uvádzané v eurách.

IV.V       K uvedeným cenám tovaru predávajúci účtuje nasledovné doručovateľské poplatky:

DPD  – …. €

IV.VI     Kúpna cena sa považuje za zaplatenú bezprostredne po uskutočnení elektronickej platby.

IV.VII    Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny  a jeho prevzatia Zákazníkom.

IV.VIII   Faktúra ako daňový doklad a potvrdenie o úhrade je vystavená výhradne v elektronickej podobe. Po uhradení kúpnej ceny a vybavení objednávky bude faktúra zaslaná na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke.

IV.IX      Predávajúci nie je platcom DPH.

 1. Reklamácia tovaru, odstúpenie od zmluvy a zrušenie objednávky

V.I          Záručná doba na tovar zakúpený v e-shope je štandardne 24 mesiacov.

V.II         Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru zo strany Zákazníka. Práva Zákazníka zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak ich neuplatní v záručnej dobe. Na reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, ktorá nebola uplatnená bezodkladne po prevzatí tovaru, nebude Predávajúci prihliadať.

V.III       Zákazník má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, a ktoré zavinil Predávajúci alebo Prepravca a vzťahuje sa naň záruka.

V.IV       Dôvody reklamácie spolu s potvrdením o zaplatení (FA) Zákazník zašle elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode I.X prostredníctvom reklamačného formuláru.

Reklamovaný tovar a doklad o zaplatení poštovného pošle Zákazník na adresu uvedenú v ustanovení I.II. Po uplatnení reklamácie bude Predávajúci Zákazníka kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s ním na rýchlom vybavení reklamácie. Reklamačný formulár Zákazník nájde tu.

V.V        Predávajúci vybaví reklamáciu v závislosti od konkrétneho prípadu v zmysle ustanovení § 619 a nasl., zákona č. 40/1960, najmä však jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 • výmenou
 • vrátením kúpnej ceny
 • odstránením vady
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie

V.VI       Predávajúci vydá o uplatnení reklamácie Zákazníkovi potvrdenie. Predávajúci určí bezodkladne spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr však do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu Predávajúci vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie Predávajúci vydá Zákazníkovi doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

V.VII      Zákazník má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

V.VIII    Zákazník, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Od zmluvy môže Zákazník odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom, najmä zaslaním e-mailu na adresu podľa ustanovenia I.X alebo písomne na adresu podľa ustanovenia I.II. Cena tovaru bude do 14 dní Predávajúcim vrátená Zákazníkovi spôsobom akým za tovar zaplatil, ak sa nedohodne s Predávajúcim inak. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

V.IX       Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky alebo v súvislosti s ňou.

V.X         Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar naspäť Predávajúcemu na adresu podľa ustanovenia I.II.

V.XI       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v lehote určenej týmito VOP, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Zákazníkovi. Predávajúci v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu rovnakým spôsobom, aký Zákazník použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V.XII      Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Predávajúci nie je schopný tovar Zákazníkovi dodať v lehote do 30 dní od potvrdenia objednávky a to z akéhokoľvek dôvodu.

V.XIII    Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

V.XIV    Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že podujatie, na ktoré si vstupenku kúpil sa neuskutočnilo v dôsledku prekážky na strane Predávajúceho. O prípadných organizačných zmenách bude Zákazník Predávajúcim informovaný v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom e-shopu alebo sociálnych sietí Predávajúceho.

V.XV      V prípade, ak na strane Predávajúceho vznikne zmena, ktorá ovplyvní miesto alebo termín konania podujatia bez toho, aby bol obmedzený alebo znížený rozsah poskytovaných služieb, nevznikne Zákazníkovi nárok na vrátenie kúpnej ceny vstupenky alebo jej časti.

V.XVI    V prípade, že si Zákazník praje objednávku, ktorá ešte nebola vybavená zrušiť, čo najskôr nech kontaktuje Predávajúceho podľa ustanovenia I.X. Predávajúci Zákazníkovi vráti všetky finančné prostriedky, ktoré od neho prial najneskôr do 14 dní odo dňa zrušenia objednávky.

 1. Zľavový kód

VI.I         V procese tvorby objednávky je možné uplatniť zľavový kód.

VI.II       Zľavový kód nie je platobným prostriedkom. Zľavový kód predstavuje zníženie ceny tovaru vyjadrené určitou konkrétnou sumou alebo percentuálne.

VI.III      Zľavový kód možno uplatniť iba počas doby jeho platnosti v rámci prebiehajúcej promo akcie.

VI.IV      Predávajúci neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu zľavového kódu.

VI.V       Zľavový kód nie je možné uplatniť opakovane. Je unikátny a jednorazový.

VI.VI      O konkrétnych možnostiach a prípadných zmenách ako využiť zľavový kód sú zákazníci informovaní prostredníctvom komunikačných kanálov Predávajúceho a jeho partnerov, ktorí sa podieľajú na organizácii alebo propagácii prebiehajúcej promo akcie. 

VII. Podnety, sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

VII.I       V prípade, že Zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo službami Predávajúceho, alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva a právom chránené záujmy, je oprávnený podať podnety a sťažnosti, a to telefonicky alebo e-mailom podľa ustanovenia I.X.

VII.II      O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude Predávajúci informovať Zákazníka e-mailom alebo telefonicky.

VII.III     Zákazník má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Zákazník, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Zákazníkom a Predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne musí pokúsiť vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim. Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu u miestne a vecne príslušného subjektu nevylučuje u spotrebiteľa možnosť domáhať sa svojich práv aj súdnou cestou. Náklady spojené s uplatnením spotrebiteľských práv prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov znáša každá so strán samostatne. Vzorový formulár na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.

VII.IV    Orgánom dozoru a vecne príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských           sporov s Martin Babčan, so sídlom: Ottlýkovská 396/36, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 52611281, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, email: za@soi.sk, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

VIII. Ochrana osobných údajov

VIII.I      Bližšie informácie a presné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov nájdete v            časti Podmienky ochrany súkromia.

 1. Záverečné ustanovenia

IX.I         Tieto VOP  sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi Predávajúcim a Zákazníkom a sú pre obe strany záväzné.

IX.II        Predávajúci a Zákazník sa dohodli, že za účelom vzájomnej komunikácie budú využívať  predovšetkým e-mailovú korešpondenciu a telefonickú zákaznícku podporu Predávajúceho,        pričom tieto komunikačné kanály sa použijú najmä v prípadoch uvedených v týchto VOP.

IX.III      V prípade rozporu medzi ustanoveniami objednávky a týmito VOP s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych        predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia objednávky a VOP.

IX.IV      Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Predmetná zmena VOP sa nedotkne už uzatvorených objednávok a poskytovaných služieb. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia v e-shope.

 

                V Kamennej Porube, dňa 7.2.2024,

 

                Martin Babčan, so sídlom: Ottlýkovská 396/36, 01314 Kamenná Poruba, IČO: 52611281.

 

 

Späť hore